html 測試 左單右單

html 測試 單入單出

html 測試 上入下出

html 測試 左入右出

2020年4月9日 星期四

Node.removeChild() Node.replaceChild() Node.appendChild() Node.insertBefore() Node.hasChildNodes() createElement()

createElement() 方法通過指定名稱創建一個元素

00
00
00
00
00
00
00
00
#Node.removeChild() #Node.replaceChild() #Node.appendChild() #Node.insertBefore() #Node.hasChildNodes() #createElement() #節點替換子節點 #節點替換子節點 #移除的節點 #加的節點 #末尾創建和添加文本節點 #安插創建和添加文本節點 #判斷元素是否有子代

沒有留言:

張貼留言